Signed an agreement with UNICEF and Ministry of Education Culture and Science

WASH Action ТББ нь БСШУЯ, НҮБ-ын Хүүхдийн сантай “Цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын ус ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг шаардлагыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх” хамтын ажиллагааны гэрээг 2015 оны 11 сарын 20-ны өдөр байгууллаа.  Гэрээний хүрээнд дараах ажлуудыг хийхээр төлөвлөөд байна. Үүнд:

  • Цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын ус ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг шаардлагыг хэрэгжүүлэхэд үндэсний болон орон нутгийн түвшинд дэмжлэг үзүүлэх
  • Ус ариун цэвэр эрүүл ахуйн нөхцлөө сургууль цэцэрлэг өөрсдөө үнэлдэг үнэлгээний аргачлал боловсруулах, турших
  • Сарын тэмдгийн эрүүл ахуйг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж үүнд талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *